First Year Engineering

Toppers 2013-14

Sr.No. Name Of Student PERCENTAGE
1 CHAUDHARI ADITYA ANIL 71.57
2 JADHAV RAVINDRA SAHEBRAO 67.14
3 GODASE AKSHAY MARUTI 66.35
4 JAMBEKAR KIRAN HARICHANDRA 66.43
5 CHANDRAVEER KUMAR 65.57

Toppers 2014-15

Sr.No. Name Of Student PERCENTAGE
1 BARANWAL HARSHIT 84.09
2 ANAND SWARUP 84.00
3 VIVEK PAUL 81.09
4 KRISHN GOPAL VARMA 75.01
5 MONIKA SHARAD KAUWAL 74.04

Toppers 2015-16(SEM-1)

Sr.No. Name Of Student MARKS
1 NIKHIL KUMAR 9.68
2 SARIKA KAJALE 9.48
3 KANSARA ADITYA JAWAHAR 9.40
4 SHINDE NIKHIL PRAKASH 9.32
5 VARMA PRIYANKA 9.16